Proč je pobyt dětí v přírodě důležitý?

Vloženo: 01.07.2021.

Autor: mjug

Z evolučního hlediska je pohyb člověku vrozený. Dítě projevuje spontánní zájem o pohyb již od nejranějšího věku, neboť je pro jeho celkový vývoj velmi důležitý. Vědecky prokázány byly četné výhody a prospěšnosti pohybu a pobytu v přírodě: jak pro tělesný a duševní vývoj dítěte, tak pro jeho samotným intelektuální vývoj. Výzkum ukazuje, že intelektuální schopnosti závisejí na počtu spojení (synapsí) mezi nervovými buňkami, jež se formují v závislosti na různých podnětech. Pohyb dítěte je proto pro jeho mozek jednou z nesmírně důležitých stimulací (Rajović, 2017).


Fotografie: pixabay.com

Četné přednosti pohybu lze pozorovat prostřednictvím zdravotního stavu dítěte, neboť děti, které tráví více času v přírodě, jsou méně náchylné k nemocem. Každodenní pobyt na vzduchu posiluje ve všech ročních obdobích imunitu organizmu, slunce stimuluje tvoření vitaminu D, chůze, běh, skákání a šplhání zrychlují dýchání a srdeční frekvenci a v důsledku toho se rovněž zkracuje doba pobytu před obrazovkou (který často v kombinaci se špatnou stravou vede k vyšší tělesné hmotnosti). Hry v přírodě také pomáhají dětem v rozvoji motorických dovedností. Prostřednictvím různých her s míčem, překážkových drah, běhu, prolézaček a skákání se rozvíjejí obratnost, rychlost, síla a preciznost. Děti tak zvyšují svoji vytrvalost a sílu, poznávají své vlastní tělo, učí se o námaze a odpočinku a zbavují se přebytečné energie.


Fotografie: pixabay.com

Nesmírně důležitý je i sociálně-emocionální aspekt, neboť při společné fyzické aktivitě s jinými dětmi či dospělými dítě prostřednictvím osvojování si nových dovedností získává sebeúctu a sebevědomí, vytváří si vztahy a přátelství, rozvíjí své dovednosti vůdcovství a spolupráce. Významným benefitem je u dětí také vliv na jejich pozornost a schopnost koncentrace, neboť v přírodě nejsou nadměrně stimulovány, jako například před obrazovkou, ale prostřednictvím rozličných smyslů přijímají podněty, a při činnostech v příroděpak snadněji směřují a udržují pozornost.


Fotografie: pixabay.com

Hra v přírodě je méně strukturovaná, což děti podněcuje, aby tvořily samy a zvyšuje jejich kreativitu, představivost a svobodu myšlení. Mohou například stavět různé domky či hrady z listí a větviček, vařit „žaludovou či šiškovou polévku“, používat větvičky jako kouzelné hůlky a být tím, co si usmyslí. Děti se tak při hře, kromě toho, že jsou fyzicky aktivní, také baví a relaxují. Při takové zábavě se mohou naučit spoustu nového o Zemi, rostlinách, zvířatech či střídání ročních období, a vše to vstřebávat prostřednictvím smyslů zraku, čichu, sluchu a hmatu. V důsledku toho jsou pak děti, jež tráví více času venku, lépe propojeny s přírodou a snáze z nich vyrůstají lidé s odpovědným chováním vůči životnímu prostředí. Pobyt na vzduchu rovněž podporuje osvojování si pozitivních postojů k pohybu a fyzické aktivitě a ke zdravému životnímu stylu obecně.


Fotografie: pixabay.com

Trávení času před obrazovkou se někdy může jevit jako snazší možnost, nicméně je nutné mít na paměti, že by po něm měl být zajištěn také čas strávený v přírodě (procházka v parku či v lese, návštěva dětského hřiště, projížďka na kole či na kolečkových bruslích atd.). A pobytu dětí venku by neměly bránit ani nižší teploty. Zapotřebí je jen vhodné oblečení a obuv, jež nebudou děti v jejich aktivitách omezovat a budou umožňovat normální regulaci jejich tělesné teploty. Neexistují totiž špatné povětrnostní podmínky, ale jen špatné vybavení!

 

Patricija Haček Zuber 

Literatura:

  1. Proč by děti měly trávit čas v přírodě (Why Kids Need to Spend Time in Nature?), Child Mind Institute
  2. Jak prostřednictvím hry úspěšně rozvíjet IQ dítěte (Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ?), Split: Harfa (2017)