Udržitelnost

Společenská odpovědnost a udržitelnost

Společenská odpovědnost a udržitelnost jsou základní hodnoty, které Ivančica silně propaguje jako součást našeho obchodního modelu. Jsme si vědomi našeho vlivu na společnost a životní prostředí a zavazujeme se podporovat sociálně odpovědné chování jako klíčový prvek naší obchodní strategie.

K dosažení tohoto cíle jsme zavedli Etický kodex a Kodeks chování, které platí ve všech úrovních naší organizace. Tyto kódy nás vedou v našich jednáních a povinnostech vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, komunitě a životnímu prostředí. Dodržujeme vysoké standardy integrity, transparentnosti, spravedlnosti a respektu k lidským právům ve všech aspektech našeho podnikání.

Jako odpovědný výrobce obuvi si uvědomujeme důležitost udržitelného přístupu po celém dodavatelském řetězci. Spolupráce s důvěryhodnými dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty udržitelnosti a uplatňují nejlepší postupy výroby, je pro nás klíčová. Neustále pracujeme na snižování našeho ekologického otisku prostřednictvím využívání inovativních technologií a materiálů s nižším dopadem na životní prostředí. Pracujeme na vytváření strategie udržitelnosti a cílů ESG týkajících se životního prostředí, sociálních aspektů a zajištění transparentního, odpovědného a efektivního řízení společnosti.

Aktivně také podporujeme místní komunitu prostřednictvím společensky angažovaných projektů, darů a dobrovolnictví. Dbáme o blaho našich zaměstnanců, podporujeme rozmanitost a vytváříme bezpečné a inspirující pracovní prostředí.

Naším cílem není pouze dosáhnout obchodního úspěchu, ale také provádět pozitivní sociální a environmentální změny. Věříme, že každá společnost má zodpovědnost vůči světu, ve kterém působíme, a zavazujeme se být příkladem udržitelného podnikání a podporovat ostatní, aby následovali naši cestu.

Díky našemu oddanému sociálně odpovědnému chování a udržitelnosti si klade za cíl zanechat pozitivní odkaz pro budoucí generace. Budeme nadále investovat úsilí do zlepšování našich postupů a spolupracovat s příslušnými zainteresovanými stranami za účelem dosažení ještě lepších výsledků. Udržitelný rozvoj je součástí našeho podnikového řízení.

Děkujeme vám za podporu našich snah o sociální odpovědnost a udržitelnost. Těšíme se na společnou cestu k lepší budoucnosti.

Etický kodex společnosti Ivančica

Ve společnosti Ivančica klade výjimečný důraz na etické obchodní praktiky a společenskou odpovědnost. Etický kodex Ivančica se zaměřuje na hodnoty a principy, které společnost podporuje ve všech svých obchodních činnostech. Tento kodex zahrnuje naše hlavní hodnoty a definuje naši podnikovou kulturu a identitu. Důraz je kladen na principy integrity, upřímnosti, transparentnosti a společenské odpovědnosti.

Etický kodex Ivančica platí pro všechny zaměstnance společnosti, bez ohledu na jejich pozici nebo úroveň odpovědnosti.
Etický kodex si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Kodeks chování

Závazek společnosti Ivančica dosáhnout nejvyšších standardů etiky a integritě se odráží v Kodeku chování, který stanovuje vedení společnosti a který si klade za cíl zajistit správné a odpovědné jednání ve všech aspektech činnosti společnosti. Kodeks chování Ivančica popisuje očekávané chování zaměstnanců a obchodních partnerů a upravuje oblasti jako ochrana pracovníků, ochrana životního prostředí a dodržování duševního vlastnictví.
Kodeks chování si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Ekologický design

Jako značka dětské obuvi věnovaná ekologické udržitelnosti uplatňujeme koncept ekologického designu při vývoji "opravdu" ekologicky udržitelných bot Froddo. Proces navrhování bot Froddo je založen na zohledňování životního cyklu výrobku a zahrnuje všechny fáze výroby, používání a likvidace.< br />
Jedním z klíčových aspektů ekologického designu bot Froddo je funkční design. To znamená, že boty jsou navrženy tak, aby byly pohodlné, praktické a odolné, s cílem vydržet a být použitelné po delší dobu. Toho dosahujeme pomocí používání vysoce kvalitních materiálů a pečlivé řemeslné práce.

Volba materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí je nejdůležitějším aspektem ekologického designu bot Froddo. Všechny naše materiály splňují normy REACH a další právní předpisy a pocházejí z ověřených zdrojů v EU. Při výrobě obuvi Froddo používáme přírodní kůži s certifikací Leather Working Group a textilní materiály jsou certifikovány podle globálního standardu pro organické textilie. Určité materiály mají certifikaci Global Recycled Standard. Praktikujeme používání a neustálý výzkum a testování materiálů, jako jsou organická bavlna, recyklované materiály a další ekologicky šetrné možnosti.

Racionální využívání materiálů a zdrojů je klíčovým prvkem ekologického designu. Snažíme se minimalizovat odpad a snižovat spotřebu energie v našich výrobních procesech prostřednictvím pečlivého plánování výroby a uplatňování efektivních výrobních technik.

Neustále zdokonalujeme a modernizujeme naše výrobní procesy, abychom snížili negativní dopad na životní prostředí pomocí energeticky úsporných strojů a zařízení.

Klade se také důraz na efektivní techniky distribuce pomocí používání recyklovaného obalového materiálu a minimalizování materiálů pro propagaci a prodej doprovázejících výrobek.

Udržitelné výroba

Společnost Ivančica se již mnoho let věnuje změně a udržitelným provozům. Neustále provádíme řadu iniciativ s cílem zlepšit naši udržitelnost ve všech aspektech našeho podnikání.

Jedním z klíčových změn, které jsme provedli, je výstavba solární elektrárny o výkonu 300 kW. Tato solární elektrárna nám umožňuje vyrábět 40 % našich celkových energetických potřeb. Zbývající elektřinu, kterou používáme ve výrobních, logistických a maloobchodních procesech, získáváme od dodavatelů, kteří používají výhradně zelené zdroje energie. V důsledku toho je obuv Froddo vyráběna a prodávána s využitím 100% zelené energie. Také pracujeme na pořízení nových technologií pro naši řezárnu, abychom snížili odpad o 10 % prostřednictvím digitalizace řezacího procesu.

Všechny naše provozy a kanceláře používají LED osvětlení, což nám umožňuje dosáhnout úspor energie až 70 % ve srovnání s konvenčním osvětlením. Využíváme solární energii pro ohřev teplé vody, čímž dále snižujeme naši závislost na fosilních palivech.

Neustále pracujeme na vývoji nových pracovních modelů a výrobních procesů, abychom využili výhody moderní technologie, zatímco zajišťujeme ekologickou přijatelnost a udržitelnost našich výrobků. Naším konečným cílem je dosáhnout procesu, který nezpůsobuje žádné škody životnímu prostředí a je zcela soběstačný. Ačkoli nám ještě zbývá dlouhá cesta a spoustu úsilí, pracujeme každý den na dosažení tohoto cíle a věříme, že se nám to podaří.

Udržitelné balení

Ve společnosti Ivančica věříme, že naše odpovědnost vůči životnímu prostředí se odráží v našich postupech balení. Snažíme se najít nejlepší řešení, která nabízí technologie a výzkum, pro snížení negativního dopadu našeho balení.

Veškeré naše obaly jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů a používáme výhradně recyklovaný papír. V Chorvatsku již několik let používáme biologicky rozložitelné tašky, zatímco v zahraničí již nepoužíváme PVC tašky. Jelikož vývoz tvoří 80 % naší celkové produkce, jedná se o významný krok.

K podpoře snižování používání jednorázových tašek nabízíme v našich prodejnách opakovaně použitelné látkové tašky ke koupi. Tím podporujeme udržitelný životní styl a aktivně se podílíme na snižování odpadu.

Neustále zkoumáme nové technologie a materiály, aby bylo naše balení funkční, esteticky atraktivní a ekologicky šetrné.

Náš závazek k udržitelnosti se projevuje ve všech aspektech našeho podnikání, včetně balení. Chceme zajistit, aby naše produkty bezpečně dosáhly našich zákazníků bez zbytečného zatížení životního prostředí. Vaše podpora je pro nás klíčová při snažení o budování udržitelné budoucnosti společně.